Button
Lees hier het originele reglement uit 1908. Art. 1.Het Natuurkundig Gezelschap stelt zich ten doel zijne leden in vriendschappelijke bijeenkomsten op de hoogte te houden van hetgeen in de verschillende vakken van de Wis- en Natuurkunde en aanverwante wetenschappen algemeen belangrijks voorkomt Art. 2.Om lid te worden van het Gezelschap moet men door een der leden worden voorgesteld, welk lid hiervan schriftelijk kennis geeft aan den secretaris-penningmeester. De naam van het aspirant-lid wordt op de oproepingskaart voor de eerstvolgende bijeenkomst geplaatst. Wanneer niet binnen veertien dagen na die bijeenkomst één derde der leden zich schriftelijk tegen de aanneming heeft verklaard is de voorgestelde aangenomen.Art. 3. Tot eereleden kunnen op schriftelijk, gemotiveerd voorstel van minstens tien leden personen worden benoemd, die zich op een of andere wijze bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt tegenover het Gezelschap, welk voorstel minstens drie dagen voor de vergadering bij het bestuur moet ingekomen zijn.Art. 4.Het vereenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.Art. 5.Behalve in de maanden Juni, Juli, Augustus, en September wordt elke maand op den derden Donderdag des avonds te acht uur een bijeenkomst gehouden als bedoeld in Art. 1.Het bestuur kan buitengewone bijeenkomsten beleggen, indien het zulks in het belang van het Gezelschap acht.Bij besluit van een vergadering kunnen op buitengewone bijeenkomsten niet-leden van het Gezelschap als sprekers worden uitgenoodigd.In Juni wordt, op een in de Mei-vergadering te bepalen datum, een huishoudelijke bijeenkomst gehouden, gevolgd door een gemeenschappelijken maaltijd of ander feestelijkheid. Hiervoor worden in de April-vergadering twee leden benoemd om met den secretaris-penningmeester de regelings-commissie te vormen. Deze commissie doet op de Mei-vergadering een voorstel. Voorzoover de kas dit toelaat, wordt een deel der kosten dezer bijeenkomst door het Gezelschap gedragen.Art. 6. In de bijeenkomsten, bedoeld in Art. 1. spreekt een der leden volgens rooster, terwijl na afloop eventueel gelegenheid bestaat voor vrijwillige mededelingen.De te behandelen onderwerpen moeten ontleend zijn aan- of verband houden met de Wis- en Natuurkunde of aanverwante wetenschappen. De sprekers geven na afloop der vergadering een kort excerpt hunner voordracht aan den secretaris penningmeester ter opname in den notulen.Art. 7.Door het bestuur wordt een rooster der sprekers opgemaakt.Hiertoe worden de leden verdeeld in twee groepen. Voor de eerste groep wordt eerst geloot en deze spreekt in de volgorde der loting;ongeveer een jaar vóór afloop van den rooster van de eerste groep wordt op overeenkomstige wijze de rooster voor de tweede groep opgemaakt. Daarna weer voor de eerste groep enz.Zij, die lid worden, terwijl de eene groep spreekt, worden gevoegd bij de andere groep. Evenwel kan het bestuur bij het opmaken der definitieve spreeklijst uit de nieuwe leden sprekers vragen om opengevallen spreekbeurten in den rooster te vervullen. Deze sprekers worden dan ingedeeld in de groep waarin zij gesproken hebben.Hebben beide groepen gesproken, zoo kan het bestuur leden van de eene groep in de andere overplaatsen om zoo noodig beide groepen gelijk te maken.Na de loting geeft de secretaris-penningmeester aan elk der leden van die groep kennis van den voorloopigen datum zijner spreekbeurt.De definitieve spreeklijst voor ieder jaar wordt in de huishoudelijke vergadering bedoeld in Art. 5. door den secretaris-penningmeester bekend gemaakt en den leden toegezonden.Art. 8.Het staat den sprekers vrij hun spreekbeurt niet zelve te vervullen mits zij tijdig zorgen voor hunne vervanging door een ander lid.Art. 9. Indien een der aangewezen sprekers in gebreke blijft zijn beurt te vervullen, zonder tijdig te zorgen voor zijn vervanging, betaalt hij een boete van 5 gulden en komt hij het volgende vereenigingsjaar bovenaan de lijst der sprekers. blijft hij dan wederom in gebreke, zoo houdt hij op lid van het Gezelschap te zijn.Art. 10.Ieder lid heeft het recht een zelfden persoon eenmaal per jaar te introduceren in de bijeenkomsten bedoeld in Art. 5 Al. 1 en 2, waartoe de geïntroduceerde door hen secretaris-penningmeester in een register wordt ingeschreven.Art. 11.In de huishoudelijke bijeenkomst, bedoeld in Art 5 Al. 4 legt de secretaris-penningmeester rekening en verantwoording af, waarvoor twee leden door de vergadering op voorstel van den voorzitter worden benoemd. Deze leden brengen advies uit aangaande hunne bevindingen en wordt de secretaris-penningmeester zoo mogelijk staande de vergadering gedechargeerd.In die zelfde bijeenkomst worden zoo mogelijk een voorzitter en een secretaris-penningmeester gekozen, bij meerderheid, met gesloten stembriefjes. Beiden zijn herkiesbaar.Art. 12.Bij ontstentenis van den voorzitter treedt het oudst aanwezend lid in diens plaats. Bij ontstentenis van den secretaris-penningmeester zorgt deze voor zijne vervanging.Art. 13.De jaarlijksche contributie bedraagt 3 gulden. Een eventueel aan het einde van het vereenigingsjaar bestaand tekort wordt door omslag over de leden gedekt.Art. 14.De contributie wordt geïnd in Januari. Zij, die tusschen 1 Januari en 1 Juli lid worden, betalen 1,50 gulden voor het loopende vereenigingsjaar.  Vastgesteld in de vergadering van 17 december 1908  G.C.J Vosmaer (Voorzitter)J. Moll van Charante (secret.-penningm)  (gewijzigd in de vergadering van 3 maart 1920) EndFragment
1870 1871  1873 1877 1879 1880 1881 1883 1885 1888 1890 1896 1897 1902 1908 1919 1920 1927 1930 1932 1983 1940 1946 1949 1965 1969 1976 1985 1994 1999 2000 2014